CELE PROJEKTU

Celem projektu jest szczegółowa inwentaryzacja pozyskanych materiałów i ich opracowanie przy zastosowaniu dostępnych metod badawczych, zarówno klasycznych, jak i najnowszych, w efekcie czego powstanie interdyscyplinarne studium pozostałości osadnictwa z epoki kamienia na obszarze współczesnego stanowiska 13 w Żuławce. Realizacja tego projektu jest potrzebna ze względów konserwatorskich, jak i naukowych.

Interdyscyplinarne opracowanie źródeł z paleolitu i mezolitu pozwolą na ukazanie obrazu zasiedlania obszaru przez najstarsze społeczności. Należy zauważyć, że pozostałości tego typu osadnictwa należą do rzadkości na terenie północnej Wielkopolski (m.in. Kobusiewicz 1999; Sobkowiak-Tabaka 2011), a źródła organiczne związane ze starszymi etapami epoki kamienia są odnajdywane na stanowiskach z ziem polskich sporadycznie. Dodatkowo, studia nad zasiedleniem prezentowanego obszaru przez ugrupowania neolityczne, głównie reprezentantów kultury pucharów lejkowatych, uzupełnią dane na temat zasiedlenia wymienionych społeczności w dolinie Noteci, będących w ostatnim czasie w kręgu zainteresowań badaczy (m.in. Rola 2009). Wymiernym efektem projektu będzie ukazanie potencjału w studiach nad materiałami z epoki kamienia pozyskanymi ze stanowisk piaskowych, które ze względu na brak stratygrafii zazwyczaj są deprecjonowane.

 

 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

mkidn_01_cmyk